WYDANIE ONLINE

SZWO (substancje zubażające warstwę ozonową) to związki organiczne będące głównie pochodnymi metanu i etanu, zawierające w swym składzie atomy chloru, chloru i fluoru lub bromu i fluoru.Poniższy artykuł dotyczy regulacji prawnych związanych z postępowaniem z substancjami, które przyczyniają się do zubażania warstwy ozonowej oraz do zwiększenia efektu cieplarnianego. Przeczytasz w nim również o Centralnym Rejestrze Operatorów i Bazie danych sprawozdań, a także dowiesz się, kogo i w jakim zakresie dotyczą obowiązki wpisu do tych rejestrów.

czytaj więcej »

Wywóz pozostałości poprodukcyjnych i przeterminowanych produktów można zaliczyć do transgranicznego przemieszczania odpadów. Odpady poprodukcyjne to pozostałości procesu produkcji, niebędące jednocześnie wytworem ubocznym, a dla których posiadacz (przedsiębiorstwo) nie znajduje żadnego zastosowania.Jeżeli przykładowo firma sprowadza z Chin chemię zawierającą ołów, cynę i cynk, która jest potem stosowana do produkcji past lutowniczych, a część niewykorzystanej chemii, która stała się przeterminowana, jest zwracana do Chin, to mamy do czynienia z transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Jakie wymogi należy spełnić przy wysyłce takich odpadów z powrotem do Chin?

czytaj więcej »

Zgodnie z definicją stosowanie komunalnych osadów ściekowych polega na rozprowadzaniu ich na powierzchni ziemi lub wprowadzaniu do gleby.Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych tj. azotu i fosforu oraz mikroelementów. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość należy dostosować do wymaganych norm dla konkretnego przeznaczenia.W jakich przypadkach możesz stosować osady ściekowe? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Coraz częstsze akcje promujące picie wody z kranu zamiast butelkowanej rodzą pytania o czystość popularnej „kranówki”. Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody z kranu, są to bowiem zazwyczaj wody powierzchniowe lub podziemne.Z artykułu dowiesz się m.in.:· kto odpowiada za czystość wody w kranie,· jakie są obowiązki powiadamiania mieszkańców o czystości wody,· co wpływa na jakość wody kranowej,· czy czystość takiej wody jest nadzorowana.

czytaj więcej »

Rozszerzona odpowiedzialność producenta zdefiniowana jest w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, jako strategia ochrony środowiska, w ramach której odpowiedzialność producenta za produkt zostaje przedłużona do końca cyklu życia produktu. Jednym z kluczowych elementów system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) jest zapewnienie udziału producentów we współfinansowaniu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, które znajdują się w strumieniu odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców w ramach systemów gminnych.Jak będzie wyglądał system rozszerzonej odpowiedzialności producentów? Jakie obowiązki obciążą uczestniczących w nim przedsiębiorców? Tego dowiesz się z artykułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel